Mannens blodtryck mäts på mottagningen.

RYGG, SINNE OCH INFLUENSA

Denna trio är ofta orsaker till sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är också en viktig indikator för bedömningen av arbetstagarnas välbefinnande.

Vi vet att såväl fysisk som psykisk överbelastning leder till störningar som försämrar arbetsprestationen. Motion förebygger och behandlar alla betydande sjukdomar som hotar arbetsförmågan. Att stöda motion och hälsosamma levnadsvanor på arbetsplatsen minskar också depressionssymtomen och sjukfrånvaron bland personalen.

All slags motion stärker också arbets- och funktionsförmågan.

Den absoluta nyttan med god kondition är också att det blir mer energi kvar att förverkliga det man tycker om på fritiden.