Tietosuojaseloste: työmatkaliikkumisen edelläkulkija

Rekisterinpitäjä 

Nimi: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy / Liikkuva aikuinen
Y-tunnus: 1006550-2 
Osoite: Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä 

Henkilötiedoista vastaava henkilö 

Nimi: Anna Suutari 
Sähköposti: anna.suutari@jamk.fi 
Osoite: Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä 
puhelinnumero: 0400 247 986 

Rekisterin nimi 

Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen hakijat 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja tunnustushakemusten käsittelemiseksi ja voittajan valitsemiseksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen). 

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tunnustuksen hakemiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn hakemusta eikä sitoutua hakuun osallistumista koskevaan Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja tunnustuksen valitsijaraadin jäsenistölle. Valitsijaraatiin kuuluu Liikkuvan aikuisen ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiantuntijoita. 

Henkilötietoja käytetään: 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän hakemuksen käsittelyä ja tunnustuksen myöntämistä varten. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään hakuun osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita. 

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa Rekisterinpitäjän hakuun ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja hakuun liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät hakemustiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti ja rooli organisaatiossa. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietojen lähde on käyttäjä itse. Henkilön pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Liikkuvan aikuisen järjestelmistä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä hakuun liittyvien sidosryhmien kesken. Mikäli tietoja käsitellään sidosryhmää edustavan kolmannen osapuolen tai tämän lukuun toimivan alihankkijan toimesta, Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että kyseinen taho sitoutuu tämän tietosuojaliitteen mukaisiin vastuisiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: