En man knyter skor i omklädningsrummet och en annan man i bakgrunden reparerade hans krage.

MOTION ÄR EN LÖNSAM INVESTERING

Längre yrkeskarriärer, bättre resultat, starkare hälsa och arbetsförmåga. En satsning på motion kommer mångfaldigt tillbaka.

AKTIVITET ÖKAR LIVSKVALITETEN

Motion är på grund av sina hälsofördelar som att lägga pengar på banken. Du drar själv mest nytta av dessa fördelar. Du har energi över till att förverkliga dina drömmar på fritiden.

Motion

Allt fler tjänar sitt uppehälle i framtiden som en kombination av flera arbeten och företagande. Samtidigt ökar individens ansvar för sin egen arbetsförmåga. Motion ökar ditt kapital för framtiden, eftersom hälsa och arbetsförmåga är allt viktigare i ett föränderligt arbetsliv. Redan en lätt motion medför fördelar för dig.

Lär dig om vad du kan göra själv >

PERSONALEN AVGÖR FRAMGÅNGEN PÅ ARBETSPLATSEN

En personal som mår bra psykiskt och fysiskt är en nyckel till en framgångsrik arbetsgemenskap. God arbetsförmåga ökar produktiviteten. Att satsa på personalen och dess arbetsförmåga är också en ansvarsfull handling som stärker bilden som arbetsgivare och ökar företagets attraktion vid rekrytering. Ansvaret ligger starkt på placerarnas agenda.

Motion är en investering som lönar sig

  • En tillräcklig fysisk kondition förbättrar arbetsförmågan och minskar känslan av utmattning.
  • Personer i fysiskt god kondition tror oftare att de orkar arbeta fram till pensionsåldern.
  • Arbetstagare som regelbundet motionerar ger besparingar i form av minskad sjukfrånvaro, ökad arbetseffektivitet och förbättrad arbetsförmåga.
  • En personal som mår bra psykiskt och fysiskt påverkar arbetsgemenskapens framgång.

Läs mer om vilka lösningar man kan ta till på arbetsplatsen >

Två män som spelar padel.

PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER ÄR FINLANDS VIKTIGASTE EKONOMISKA KAPITAL

I Finland finns 3,1 miljoner personer i arbetsför ålder. Av dem motionerar 80 procent, dvs. 2,5 miljoner, inte tillräckligt enligt rekommendationerna, det vill säga med tanke på hälsan. Det finns alltså stor potential att öka arbets- och funktionsförmågan med hjälp av motion.

En tillräckligt god fysisk kondition och hälsa är en förutsättning för hur man orkar arbeta. År 2019 ersatte FPA 15,2 miljoner sjukdagpenningsdagar, varav 5,2 miljoner dagar (34 %) ersattes på grund av psykiska störningar och 4,2 miljoner dagar (28 %) på grund av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (FPA:s sjukförsäkringsstatistik 2019; Blomgren 2020 FPA:s forskningsblogg).

I modellen Arbetsförmågehuset som utvecklats av professor Juhani Ilmarinen utgör individens hälsa och funktionsförmåga grunden för allt annat. Motion är ett mångsidigt sätt att stärka just denna grund. Hälsan samt arbets- och funktionsförmågan hos personer i arbetsför ålder har en betydande inverkan på Finlands ekonomi.

Arbetsresorna orsakar en stor del av utsläppen i finländarnas bilkörning. För närvarande använder 47 % av arbetsresenärerna personbil redan på mycket korta, 1–2 kilometer långa resor. På ännu kortare arbetsresor på mindre än 1 kilometer åker till och med en fjärdedel med personbil. (Riksomfattande persontrafikundersökning 2016.)

Ökad kvalitet och konkurrensfördelar för arbetslivet

  • Motion är ett billigt och effektivt sätt att främja psykiskt välbefinnande, minska upplevelsen av ångest och risken att insjukna i depression.
  • Motion är ett målinriktat läkemedel för att förebygga och behandla besvär i stöd- och rörelseorganen.
  • Ökad rörlighet till och från arbetet till fots eller med cykel medför också klimatfördelar.
  • Hälsan samt arbets- och funktionsförmågan hos personer i arbetsför ålder har en betydande inverkan på Finlands ekonomi.
  • Arbetslivets kvalitet är en produktionsfaktor som skapar en hållbar konkurrensfördel.