En man och en kvinna pratar vid ett bord.

VAR INTE RÄDD ATT DISKUTERA SAKEN

Motion är till nytta på alla arbetsplatser. Arbetsgivaren anser att personalens hälsa, arbetstillfredsställelse och arbetsförmåga är viktiga. Och är också ansvarig för det.

ANSVAR ÄR DAGENS ORD

Om du ser att det finns behov av motionslösningar på din arbetsplats lönar det sig absolut att ta upp saken. Chefen, förmannen, personalansvariga eller arbetarskyddsfullmäktige är säkert intresserade av förslag som ökar arbetsförmågan, arbetstillfredsställelsen och hälsan. En ansvarsfull personalpolitik är alltid värd att understöda och stärker också arbetsplatsens rykte.

Du kan hänvisa till att läsa mer och bekanta sig närmare med frågorna på just dessa webbsidor. Det finns motionslösningar som lämpar sig för många olika utgångslägen och olika stora budgetar.

TOPP 5-tips till arbetsgivaren för att stöda arbetsförmågan >

Var börjar man >

När man genom motion stöder arbetsförmågan

På många arbetsplatser stöds motion redan till exempel i form av en ekonomisk motionsförmån, men motion används egentligen knappt alls för att stödja arbetsförmågan. Denna tanke kan vara ny på er arbetsplats! Och för att knyta ihop motion just med att förbättra arbetsförmågan krävs att man funderar lite på vilka behov just er arbetsplats har.

Lösningen kan dock vara såväl pauser i sittandet genom fysisk aktivitet eller mer omfattande samarbete med företagshälsovården. Eller att det skulle vara möjligt att satsa mer på arbetsresor till fots och med cykel.

Arbetarskyddsaspekten används sällan

Riskerna och olägenheterna på arbetsplatsen ska regelbundet bedömas som en del av arbetarskyddsverksamheten. Till exempel sjukdomar i stöd- och rörelseorganen orsakar rikligt med sjukfrånvaro och därför lönar det sig att i bedömningen av faror och olägenheter fästa uppmärksamhet vid faktorer som påverkar problem med stöd- och rörelseorganen.

Innehållet i och målen för verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet grundar sig på en riskbedömning som gjorts på arbetsplatsen. Då är det ur arbetarskyddets synvinkel motiverat att lösa problem med stöd- och rörelseorganen. Problem med stöd- och rörelseorganen kan lindras genom att utveckla arbetsmetoderna, arbetsredskapen och arbetsförhållandena. Motion är ett fungerande sätt att förebygga och behandla problem med stöd- och rörelseorganen.

Det lönar sig också att beakta att arbetsgivaren utifrån arbetarskyddslagen har en omfattande skyldighet att sörja för arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet. Ansvaret gäller även arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska utreda vilka olägenheter och risker det finns på arbetsplatsen och göra upp planer för hur de ska avlägsnas eller deras verkningar minskas. Och arbetstagaren är skyldig att genast meddela arbetsgivaren eller arbetarskyddsfullmäktige om hen upptäcker en fara som hotar hälsan eller säkerheten på arbetsplatsen.

Mer information om arbetarskyddsfrågor finns på www.arbetarskydd.fi.